Kokia transsubstanciacijos prasmė?

Paklausė Tema: Visi kiti
Už transsubstanciacijos [esmėkaitos] terminą ko gero turime būti dėkingi Aristoteliui (substancijos ir akcedencijos idėja), šv. Tomui Akviniečiui (idėjos pritaikymas "Summa Theologica", 3-ia dalis, Klausimas 75) ir Tridento susirinkimui:

KBK 1365: [...] Eucharistijoje Kristus duoda tą patį kūną, kurį jis atidavė už mus ant kryžiaus, tą patį kraują, kuris buvo „už daugelį išliejamas nuodėmėms atleisti“ [...]

KBK 1376: Tridento Susirinkimas taip apibendrina katalikų tikėjimą: „Kadangi mūsų Atpirkėjas Kristus pasakė, jog tai, ką Jis aukojo duonos pavidalu, tikrai yra Jo Kūnas, tai Bažnyčia visada buvo įsitikinusi, ir Susirinkimas iš naujo tai pareiškia, kad konsekruojant duoną ir vyną įvyksta visos duonos substancijos prekeitimas į mūsų Viešpaties Kristaus kūno substanciją ir visos vyno substancijos – į Jo kraujo substanciją. Tą perkeitimą Katalikų Bažnyčia teisingai ir tiksliai pavadino transsubstanciacija [esmėkaita].“

KBK 1381: Tikro Kristaus kūno ir tikro Jo kraujo buvimą šiame sakramente 'galima patirti ne juslėmis, bet vien tikėjimu, kuris remiasi Dievo autoritetu', sako šv. Tomas. [...]

Klausimas:

Įsikūnydamas Jėzus Kristus "priėmė kūną iš Mergelės Marijos ir tapo žmogumi", t.y. Jo kūnas iš esmės (substancialiai) niekuo nesiskiria nuo kiekvieno iš mūsų kūno.

Kokia prasmė duoną ir vyną pakeisti į tokį patį kūną ir kraują, kuri visi turime?

Norėdamas atsakyti į šį klausimą turi prisijungti arba užsiregistruoti.

Atsakymų: 1

Atsakė
Mūsų kūnas vis tik turi skirtumą nuo Jėzaus kūno, tai yra nuodėmę. Katalikai nori ir savęs konsekracijos. Reikėtų, tiesa vakariečiams prisiminti SIMBOLIO reikšmę. Platonas, o juo labiau kiti teologai, turi ir savo vietą.
Užduoti Klausimą

Temos

Temos


...