Kam reikalingas prisikėlimas?

Paklausė Tema: Visi kiti
Sveiki,
šiandien bekalbant su viena moterimi paaiškėjo, kad ji Jėhovos liudytoja. Kalba pakrypo apie gyvenimą po mirties. Mes, krikščionys katalikai, tikime, kad net ir miręs žmogus mus stebi iš anapus, tiesa? Tuomet ji uždavė klausimą, į kurį nesugebėjau atsakyt: kam tada reikalingas prisikėlimas iš numirusiųjų, jei jau mirę žmonės ir taip jau egzistuoja ir mus mato?

Dėkoju už atsakymą.

Norėdamas atsakyti į šį klausimą turi prisijungti arba užsiregistruoti.

Atsakymų: 1

Atsakė

Duosiu patarimą, tik laiką gaištate ginčydamiesi, keista naudingumo ieškoti prisikėlime iš numirusiųjų, čia jus ir pagavo.

„Kūno prisikėlimo“ prasmė ta, kad po mirties gyvens ne tik nemirtingoji siela, bet ir mūsų „mirtingieji kūnai“ (Rom 8, 11) vėl bus gyvi.

Nenusiminkite, štai Jono laiške skaitome su kuo turite reikalo:

1 Jn 2

22 Kas yra melagis, jeigu ne tas,

kuris neigia Jėzų esant Mesiją?

Tas yra ir Antikristas,

nes jis paneigia Tėvą ir Sūnų.

Katekizmas apie mirusiųjų prisikėlimą:

988  Krikščionių Credo, kuriuo išpažįstame mūsų tikėjimą Dievu Tėvu, Sūnumi ir Šventąja Dvasia bei Jo kuriamuoju, išganomuoju ir pašventinamuoju veikimu, baigiasi prisikėlimo iš numirusių pasaulio pabaigoje ir amžinojo gyvenimo skelbimu.

989  Mes tvirtai tikime ir taip pat viliamės, kad kaip Kristus tikrai prisikėlė iš numirusių ir amžinai gyvena, taip ir teisieji po mirties amžinai gyvens su prisikėlusiu Kristumi, ir Jis prikels juos paskutiniąją dieną.558 Kaip Jo, taip ir mūsų prisikėlimą įvykdys Švenčiausioji Trejybė:

Jei jumyse gyvena Dvasia to, kuris Jėzų prikėlė iš numirusių, tai Jis – prikėlęs iš numirusių Kristų Jėzų – atgaivins ir jūsų mirtinguosius kūnus savo Dvasia, gyvenančia jumyse (Rom 8, 11).559

990  Žodis „kūnas“ reiškia silpną ir mirtingą žmogų.560 „Kūno prisikėlimo“ prasmė ta, kad po mirties gyvens ne tik nemirtingoji siela, bet ir mūsų „mirtingieji kūnai“ (Rom 8, 11) vėl bus gyvi.

991  Tikėjimas mirusiųjų prisikėlimu nuo pat pradžių buvo esminis krikščionių tikėjimo elementas. „Krikščionys yra tvirtai įsitikinę prisikėlimu iš numirusių; tuo tikėjimu mes gyvename“561:

Kaip prisikels mirusieji?

997  Ką reiškia „prisikelti“? Žmogui mirus ir sielai atsiskyrus nuo kūno, žmogaus kūnas suyra, o jo siela eina susitikti su Dievu ir laukti, kada susijungs su išaukštintuoju savo kūnu. Visagalis Dievas Jėzaus prisikėlimo galia mūsų kūnams galutinai grąžins negęstančią gyvybę ir sujungs juos su mūsų sielomis.

998  Kas prisikels? Visi mirę žmonės: „Kurie darė gera, prisikels gyventi, kurie darė bloga, prisikels stoti į teismą“ (Jn 5, 29).574

999  Kaip prisikels? Kristus prisikėlė su savo paties kūnu: „Pasižiūrėkite į mano rankas ir kojas. Juk tai aš pats!“ (Lk 24, 39); bet Jis negrįžo į žemiškąjį gyvenimą. Taip pat Jame „visi prisikels su savo kūnais, kuriuos turi dabar“575, tačiau tie kūnai bus pakeisti į garbingąjį kūną,576 tai bus „dvasinis kūnas“ (1 Kor 15, 44):

Gal kas paklaus: „Kaip bus prikelti mirusieji? Su kokiu kūnu jie pasirodys?“ Neišmanėli! Ką tu pasėji, neatgimsta, jei prieš tai nenumiršta. Kad ir ką sėji, tu sėji ne būsimąjį kūną, bet pliką grūdą [...]. Sėjamas gendantis kūnas, keliasi negendantis. [...] Mirusieji bus prikelti jau negendantys [...]. Juk reikia, kad šis gendantis [kūnas] apsivilktų negendamybe, šis marus [kūnas] apsivilktų nemarybe“ (1 Kor 15, 35–37. 42. 52–53).

1000  Tas „kaip“ pranoksta mūsų vaizduotę ir supratimą, jis suvokiamas vien tikėjimu. Tačiau mūsų dalyvavimas Eucharistijoje jau leidžia mums nujausti mūsų kūno perkeitimą per Kristų:

Kaip žemiškoji duona, priėmusi Dievo žodžius, jau nebėra paprasta duona, bet Eucharistija, sudaryta iš dviejų elementų – žemiško ir dangiško, taip ir Eucharistiją priimantys mūsų kūnai jau nebėra nykstantys, o turi prisikėlimo viltį.577

1001  Kada prisikels? Tikrų tikriausiai „paskutiniąją dieną“ (Jn 6, 39–40. 44. 54; 11, 24); „pasaulio pabaigoje“578. Iš tiesų prisikėlimas iš numirusių yra glaudžiai susijęs su antruoju Kristaus atėjimu:

Užduoti Klausimą

Temos

Temos


...