Kas yra skaistykla, kur apie ją rašoma?

Paklausė anonimas Liepos 23, 2011 Tema: Visi kiti
Norėjau paklausti, kas yra skaistykla, kur apie ją rašoma? Taip pat, praeitą sekmadienį kunigas sakė, kad galime paaukoti į aukų dėžutę ir taip padėti sieloms skaistykloje, kaip tai joms padės? Kas patenka į skaistyklą ir kada iš ten išeina?

Atsakymų: 1

Atsakė kun. Arūnas Liepos 24, 2011

Dėl kunigo pasakymo reikia jo asmeniškai klausti, spėju prašė paaukoti Šv. Mišių aukai už skaistykloje esančius.

Apie skaistyklą Romos Katalikų Katekizmas rašo: (jei domintų plačiau)

1030  Tie, kurie miršta Dievo malonėje ir draugystėje, tačiau nepakankamai nuskaistinti, nors ir yra tikri dėl savo amžinojo išganymo, po mirties kentėdami nusiskaistina, kol taps tokie šventi, jog galės įeiti į dangaus džiaugsmą.

1031  Tą galutinį išrinktųjų nuskaistinimą, visiškai kitokį, negu pasmerktųjų bausmė, Bažnyčia vadina skaistykla. Bažnyčia išdėstė tikėjimo mokslą apie skaistyklą, ypač Florencijos622 ir Tridento623 Susirinkimuose. Bažnyčios Tradicija, pasiremdama kai kuriais Šv. Rašto tekstais,624 kalba apie nuskaistinančią ugnį:

Kadangi Tas, kuris pats yra Tiesa, tvirtina, jog piktžodžiaujančiam prieš Šventąją Dvasią nebus atleista nei šiame, nei būsimajame gyvenime (Mt 12, 32), tai reikia tikėti, kad iki [Paskutiniojo] teismo dar egzistuos kai kurias lengvas nuodėmes apvalanti ugnis. Tas Šv. Rašto posakis leidžia suprasti, kad vienos kaltės gali būti atleistos šiame, kitos – būsimajame gyvenime.625

1032  Tas mokymas taip pat remiasi maldų už mirusius praktika, apie kurią kalba ir Šventasis Raštas: „Todėl jis [Judas Makabiejus] ir darė auką už mirusiuosius, kad jie būtų išvaduoti iš [...] nuodėmės“ (2 Mak 12, 46). Nuo pat pradžios Bažnyčia gerbė mirusiųjų atminimą ir meldėsi už juos, ypač aukodama Eucharistijos auką,626 kad nuskaistinti jie galėtų palaimingai regėti Dievą. Mirusiųjų labui Bažnyčia dar ragina skirti išmaldą, atlaidus bei atgailos darbus:

Pagelbėkime jiems ir juos minėkime. Jei Jobo sūnus nuskaistino jų tėvo auka,627 kodėl mes turėtume abejoti, kad mūsų aukos už mirusius gali juos paguosti? Nedvejokime pagelbėti iškeliavusiems ir aukoti už juos savo maldas.628
622 Plg. DS 1304.

623 Plg. DS 1820; 1580.

624 Pvz., 1 Kor 3, 15; 1 Pt 1, 7.

625 Šv. Grigalius Didysis, Dial. 4, 41, 3.

626 Plg. Lijono II Susir.: DS 856.

627 Plg. Job 1, 5.

628 Šv. Jonas Auksaburnis, Hom. in 1 Kor 41, 5.

Užduoti Klausimą

Temos


...