Siela ar dvasia keliauja į pomirtinį pasaulį?

Paklausė Tema: Mirtis
Siela yra gyvybė, kuri turi savo galiojimo laiką. Jei mirus ji vis atgimsta iš naujo, kad galėtų įgyti naujų potyrių. Dvasia yra nemirtinga, turi kuriančiają galią, kuri sukūrė sielą. Tai būna kaip: yra tik viena dvasia ir daug sielų. Ar kiekvienam kūne yra dvasia ir siela (tai reiškia yra daug dvasių ir sielų). Dvasios dėka kuriam aplinkinį pasaulį, o siela palaiko gyvybę. Mirus kūnui, miršta siela. O kur pasideda dvasia? Ji keliauja į rojų ar pragarą ar ne?

Norėdamas atsakyti į šį klausimą turi prisijungti arba užsiregistruoti.

Atsakymų: 1

Atsakė

Jūsų supratimas nekrikščioniškas.

Pasitelksiu katekizmą ir nusakysiu truputi iš toliau, pradedant Kristaus prisikėlimu. Tekste rasite atsakymą:)

Gyvename vieną kart.

646   Per Prisikėlimą Jėzaus kūnas tapo kupinas Šventosios Dvasios galybės; pašlovintas jis dalyvauja dieviškajame gyvenime, ir šv. Paulius gali apie Kristų sakyti, jog Jis yra „žmogus iš dangaus“572.

655  Pagaliau Kristaus prisikėlimas – ir pats prisikėlęs Kristus – yra mūsų būsimojo prisikėlimo pagrindas ir šaltinis.„Kristus tikrai yra prikeltas iš numirusių, kaip užmigusiųjų pirmgimis [...]. Kaip Adome visi miršta, taip Kristuje visi bus atgaivinti“ (1 Kor 15, 20–22). Laukiant, kol tai įvyks, prisikėlęs Kristus gyvena Jį tikinčiųjų širdyse. Jame krikščionys „patyrė [...] būsimojo amžiaus galybę“ (Žyd 6, 5), o jų gyvenimą Kristus paslėpė dieviškajame gyvenime,585 „kad gyvieji nebe sau gyventų, bet tam, kuris už juos numirė ir buvo prikeltas“ (2 Kor 5, 15).

 

679  Kristus yra amžinojo gyvenimo Viešpats. Kaip pasaulio Atpirkėjas, Jis turi visišką teisę galutinai teisti žmonių darbus ir širdis. Tą teisę Jis „įgijo“ mirtimi ant kryžiaus. Todėl Tėvas „visą teismą pavedė Sūnui“ (Jn 5, 22).656 Betgi Sūnus atėjo ne pasmerkti, o išgelbėti657 ir duoti gyvybę, kuri yra Jame.658 Kiekvienas, kuris atstumia malonę šiame gyvenime, jau pats save nuteisia,659 gauna tai, ko nusipelnė savo darbais,660 ir net gali pasmerkti save amžinai, atstumdamas meilės Dvasią.661

 

997  Ką reiškia „prisikelti“? Žmogui mirus ir sielai atsiskyrus nuo kūno, žmogaus kūnas suyra, o jo siela eina susitikti su Dievu ir laukti, kada susijungs su išaukštintuoju savo kūnu. Visagalis Dievas Jėzaus prisikėlimo galia mūsų kūnams galutinai grąžins negęstančią gyvybę ir sujungs juos su mūsų sielomis.

998  Kas prisikels? Visi mirę žmonės: „Kurie darė gera, prisikels gyventi, kurie darė bloga, prisikels stoti į teismą“ (Jn 5, 29).574

999  Kaip prisikels? Kristus prisikėlė su savo paties kūnu: „Pasižiūrėkite į mano rankas ir kojas. Juk tai aš pats!“ (Lk 24, 39); bet Jis negrįžo į žemiškąjį gyvenimą. Taip pat Jame „visi prisikels su savo kūnais, kuriuos turi dabar“575, tačiau tie kūnai bus pakeisti į garbingąjį kūną,576 tai bus „dvasinis kūnas“ (1 Kor 15, 44):

Gal kas paklaus: „Kaip bus prikelti mirusieji? Su kokiu kūnu jie pasirodys?“ Neišmanėli! Ką tu pasėji, neatgimsta, jei prieš tai nenumiršta. Kad ir ką sėji, tu sėji ne būsimąjį kūną, bet pliką grūdą [...]. Sėjamas gendantis kūnas, keliasi negendantis. [...] Mirusieji bus prikelti jau negendantys [...]. Juk reikia, kad šis gendantis [kūnas] apsivilktų negendamybe, šis marus [kūnas] apsivilktų nemarybe“ (1 Kor 15, 35–37. 42. 52–53).

1000  Tas „kaip“ pranoksta mūsų vaizduotę ir supratimą, jis suvokiamas vien tikėjimu. Tačiau mūsų dalyvavimas Eucharistijoje jau leidžia mums nujausti mūsų kūno perkeitimą per Kristų:

Kaip žemiškoji duona, priėmusi Dievo žodžius, jau nebėra paprasta duona, bet Eucharistija, sudaryta iš dviejų elementų – žemiško ir dangiško, taip ir Eucharistiją priimantys mūsų kūnai jau nebėra nykstantys, o turi prisikėlimo viltį.577
Užduoti Klausimą

Temos

Temos


...