Apie apaštalus Paulių ir Petrą?

Paklausė anonimas Liepos 3, 2012 Tema: Šventieji
Sveiki,

Kadangi Jūs esate geriausi specialistai Biblijos tematikoje,
tai turiu Jums keletą klausimų apie apaštalus Paulių ir Petrą.

Apačioje yra keletas epizodų iš Naujojo Testamento.

Epizodas #1:
=============================================
http://www.maldos.lt/naujasis-testamentas/evangelija-pagal-mata/
Evangelija pagal Matą 10,8-9
Apaštalų siuntimas [Mk 3,14-19; Lk 9,1-6]
2 Dvylikos apaštalų vardai: pirmasis Simonas, pavadintas Petru, ir jo brolis Andriejus; Zebediejaus sūnus Jokūbas ir jo brolis Jonas;
3 Pilypas ir Baltramiejus; Tomas ir muitininkas Matas; Alfiejaus sūnus Jokūbas ir Tadas;
4 Simonas Kananietis ir Judas Iskarijotas, kuris ir išdavė jį.
5 Šituos dvylika Jėzus išsiuntė, duodamas jiems nurodymų: “Nenuklyskite pas pagonis ir neužsukite į samariečių miestus.
6 Verčiau lankykite pražuvusias Izraelio namų avis.
7 Eikite ir skelbkite, jog prisiartino dangaus karalystė.
8 Gydykite ligonius, prikelkite mirusius, apvalykite raupsuotus, išvarinėkite demonus. Dovanai gavote, dovanai ir duokite!
9 Neįsigykite nei aukso, nei sidabro, nei variokų savo kapšams prikimšti;
10 nei kelionmaišio, nei dvejų marškinių, nei kurpių, nei lazdos, nes darbininkas vertas savo valgio.
=============================================
Šiame epizode Kristus aiškiai savo apaštalams nurodė: gydykite žmones ir neimkite jokių pinigų.
O štai kaip elgiasi apaštalai po Kristaus mirties.
Epizodas #2:
================================================================
http://www.maldos.lt/naujasis-testamentas/apastalu-darbu-knyga/
Apaštalų Darbų Knyga 13,9-11
9 Tada Saulius, kitaip vadinamas Pauliumi, Šventosios Dvasios kupinas, įdėmiai pažvelgė į jį
10 ir prabilo: “Ak tu, velnio vaike! Tu, visokių klastų bei suktybių pilnas teisingumo prieše! Ar dar nesiliausi kraipęs tiesių Viešpaties kelių?
11 Dabar štai tave ištiks Viešpaties ranka: tu tapsi aklas ir kurį laiką neregėsi saulės”. Ir tučtuojau užgulė jį tiršta tamsa, ir jis ėmė graibytis aplink ieškodamas, kas jam ištiestų ranką.
================================================================
Epizodas #3:
================================================================
http://www.maldos.lt/naujasis-testamentas/apastalu-darbu-knyga/
Apaštalų Darbų Knyga 4,32-10; 5,1-11
Bendruomenės vienybė. Barnabo dosnumas
32 Visi įtikėjusieji buvo vienos širdies ir vienos sielos. Ką turėjo, nė vienas nevadino savo nuosavybe, nes jiems visa buvo bendra.
33 Apaštalai su didžia galybe liudijo apie Viešpaties Jėzaus prisikėlimą, ir juos lydėjo malonės gausa.
34 Tarp jų nebuvo vargšų. Kurie turėjo žemės sklypus ar namus, juos parduodavo, gautus pinigus
35 sudėdavo prie apaštalų kojų, ir kiekvienam buvo dalijama, kiek kam reikėjo.
36 Juozapas, apaštalų pramintas Barnabu (tai reiškia: “Paguodos sūnus”), buvo levitas, kilęs iš Kipro.
37 Jis turėjo žemės sklypą. Tą pardavęs, atnešė pinigus ir padėjo apaštalams po kojų.
5 Ananijo ir Sapfyros apgaulė
1 Vienas vyras, vardu Ananijas, su savo žmona Sapfyra pardavė žemės sklypą.
2 Žmonai pritariant, jis pasiliko dalį gautų pinigų, o kitą dalį sudėjo prie apaštalų kojų.
3 Petras paklausė: “Ananijau, kodėl šėtonas užvaldė tavo širdį? Kodėl gi tu pamelavai Šventajai Dvasiai, pasilaikydamas dalį gautų pinigų?
4 Argi negalėjai sklypo sau laikyti ir argi pardavęs negalėjai laisvai tvarkytis? Tad kam gi taip sugalvojai savo širdyje? Juk tu pamelavai ne žmonėms, bet Dievui!”
5 Išgirdęs tuos žodžius, Ananijas sukniubo ir mirė. Didi baimė pagavo visus tai girdėjusius.
6 Keli jaunuoliai pakilo, suvyniojo marškomis kūną, išnešė ir palaidojo.
7 Po kokių trijų valandų atėjo Ananijo žmona, kuri nežinojo, kas buvo atsitikę.
8 Petras ją paklausė: “Pasakyk man, ar už tiek pardavėte sklypą?” “Taip, už tiek”, – atsakė ji.
9 Tada Petras prabilo: “Kam gi jūs susimokėte mėginti Viešpaties Dvasią? Štai ties durimis skamba žingsniai tų, kurie palaidojo tavo vyrą. Jie ir tave išneš”.
10 Bematant ji susmuko jam po kojų ir mirė. Atėję jaunuoliai rado ją negyvą, nunešė ir palaidojo šalia vyro.
11 Didelė baimė apėmė visą Bažnyčią ir visus, kurie apie tai išgirdo.
================================================================
Epizode #2 apaštalas Paulius suluošina žmogų (atima žmogui regėjimą).

Epizode #3 apaštalas Petras ima iš žmonių pinigus, o tuos žmones, kurie atneša ne visus pinigus, Petras žudo vietoj.

Klausimai yra sekantys:

1) Ar Kristus kada nors žalojo ir žudė žmones? Ar Kristus kada nors ėmė pinigus?
2) Ar Kristus kada nors liepė savo mokiniams žalot ir žudyt žmones? Ar Kristus kada nors liepė imt pinigus?
3) Kaip aiškina katalikų bažnyčia tokį Pauliaus ir Petro elgesį?

Su nekantrumu laukiu Jūsų atsakymų ir paaiškinimų.

Su pagarba,

Mantas Puočiauskas

Atsakymų: 1

Atsakė kun. Arūnas Birželio 25, 2013

Sveiki,

Šv. Raštą reikia skaityti nepraleidžiant konteksto, bei autorių kultūrinės patirties.

 

Pvz. cituojate Apaštalų Darbų Knyga 13,9-11, o kontekstą išmetate:)

 

"4 Šventosios Dvasios siunčiami, jie nukeliavo į Seleukiją, o iš ten laivu pasiekė Kiprą. 5 Atvykę į Salaminą, jie ėmė skelbti Dievo žodį žydų sinagogose. Jiems talkino Jonas.[i2] 6 Taip jie perėjo visą salą iki Pafo, kur sutiko vieną žydą, burtininką ir netikrą pranašą, vardu Barjėzus. 7 Jis buvo artimas prokonsului Sergijui Pauliui, išmintingam vyrui. Šis, pasivadinęs Barnabą ir Saulių, panorėjo pasiklausyti Dievo žodžio. 8 Jiems priešinosi Elimas – burtininkas (toks šito žodžio vertimas) . Jis stengėsi atitraukti prokonsulą nuo tikėjimo. 9 Tada Saulius, kitaip vadinamas Pauliumi[i3], Šventosios Dvasios kupinas, įdėmiai pažvelgė į jį 10 ir prabilo: „Ak tu, velnio vaike! Tu, visokių klastų bei suktybių pilnas teisingumo prieše! Ar dar nesiliausi kraipęs tiesių Viešpaties kelių? 11 Dabar štai tave ištiks Viešpaties ranka: tu tapsi aklas ir kurį laiką neregėsi saulės“. Ir tučtuojau užgulė jį tiršta tamsa, ir jis ėmė graibytis aplink ieškodamas, kas jam ištiestų ranką. 12 Tai pamatęs, prokonsulas įtikėjo, neatsistebėdamas Viešpaties mokslu."

Taigi matome, kad tai įvyko, kad prokonsulas įtikėtų:)

 

Jei skaitytumėte visą Mt. 10 gale rastumėte:

40 „Kas jus priima, tas mane priima. O kas priima mane, priima tą, kuris yra mane siuntęs. 41 Kas priima pranašą dėl to, kad jis pranašas, gaus pranašo užmokestį. Kas priima teisųjį dėl to, kad jis teisusis, gaus teisiojo užmokestį.[i8] 42 Ir kas paduos bent taurę šalto vandens atsigerti vienam iš šitų žmonelių dėl to, kad jis yra mokinys[i9], – iš tiesų sakau jums, – tasai nepraras savo užmokesčio“.

 

O kalbėti apie žudymus nėra pagrindo:) gražaus laiko ir ačiū už kantrybę:)

Užduoti Klausimą

Temos


...