Liuterono buvimo krikštatėviu katalikų bažnyčioje

Paklausė anonimas Birželio 1, 2012 Tema: Krikštas
Mano situacija panaši. Aš katalikė, mano vyras liuteronas. Esame prašomi būti krikštatėviais katalikų bažnyčioje. Kaip jau supratau, jis gali būti tik liudytojas. Taigi, reikia ieškoti kito krikštatėvio? Šį sekmadienį pakrikštijome savo sūnų Suomijoje liuteronų bažnyčioje. Vienas krikštatėvis buvo liuteronas, o kitas katalikas. Visai nesenai buvo išleistas jų bažnyčioje įstatas, kuriuo buvo leidžiama vienam katalikui būti krikštatėviu. Ar katalikų bažnyčioje diskutuojamas šitas klausimas? Gal galima tikėtis kažkokių pokyčių? Vistik, abi religijos  priklauso krikščionybei..

Atsakymų: 1

Atsakė kun. Vytautas Birželio 2, 2012

Iš tiesų Dievas visai nekaltas, kad krikščionys ėmė ir susiskaldė. Taip, tai žeidžia nemažai krikščionių ypatingai tuos, kurie sukuria šeimas būdami skirtingų denominacijų (katalikai, provoslavai, liuteronai, anglikonai). Bet mes turime ieškoti būdų susikalbėti. Neseniai turėjau panašų pokalbį, kur situacija panaši vienas krikštatėvių yra liuteronų Bažnyčios, pats tėtis taip pat. Pastarasis pasidalino savo nuoskaudimis, kad Katalikų Bažnyčios nariai dažnai kitų krikščionių atžvilgiu neva kažkuo pranašesni. Na linkiu ir sau visiems katalikas tokio mąstymo atsikratyti. Sakydami, kas geresnis, o kas blogesnis, mes dėl to ir vėl skylam bet nesilipdom.

Ok ką galime šioje situacijoje nuveikti? Iš tikrųjų svarbu, kad krikštatėviai būtų krikščioniško gyvenimo pavyzdžiai. Bet kodėl liuteronas ar kitos krikščioniškos deniminacijos narys negali būti krikštatėviu Katalikų krikšte? Todėl, kad apeigose yra klausimas krikštatėviams ar jie pasirengę tėvams padėti krikštijamąjį (-ąją) katalikiškai auklėti. Liuteronas, provoslavas, negali pilnai su tuo sutikti, nes yra dalykų, kurie tikrai yra bendri, bet yra dalykų, kurių, nera literonų bažnyčioje. Katalikų Bažnyčios kanonų teisė apie krikštatėvius rašo taip:

"Kan. 872 – Krikštijamajam, kiek tai yra įmanoma, yra parenkamas krikštatėvis. Jo pareiga yra suaugusį krikštijamąjį įvesti į krikščioniškojo gyvenimop paslaptis, o jei tai kūdikis, tai kartu su tėvais nešti jį krikštui, o taip pat pagelbėti, kad kriktytasis gyventų krikštui atitinkantį krikščionišką gyvenimą ir ištikimai vykdytų su šiuo gyvenimu susijusias pareigas.

 
Kan. 873 – Krikštui gali būti paimta vienas krikštatėvis ar viena krikštamotė, arba abu kartu.
 
Kan. 874 – §1. Kad kas galėtų būti krikštatėviais, reikia, kad:
 
1. Jis šiam reikalui būtų pakviestas paties krikštijamojo arba jo tėvų, arba tų, kurie teisėtai užima tėvų vietą, arba, jų nesant, tai klebono ar krikšto teikėjo. Be to jis turi būti tam reikalui tinkamas ir pasiruošęs vykdyti prisiimtas pareigas;
 
2. Būtų sulaukęs 16 metų, nebent diecezinio vyskupo būtų nustatyta kita amžiaus riba, arba klebonui ar krikšto teikėjui matytųsi, jog dėl teisėtos priežasties galima padaryti išimtį;
 
3. Būtų katalikas, priėmęs sutvirtinimo sakramentą ir priėjęs prie pirmos išpažinties ir komunijos. Taip pat jis privalo gyventi tokį gyvenimą, kuris atitiktų tikėjimą ir prisiimamas pareigas;
 
4. Nebūtų nubaustas jokia teisėtai uždėta ar nustatyta kanonine bausme;
 
5. Nebūtų krikštijamojo tėvu ar motina.
 
§2. Nekatalikų Bažnyčioje pakrikštytasis į krikštą kviečiamas tik kaip liudininkas ir tik su krištatėviu kataliku."
 
Taigi matome, kad pakanka ir vieno krikštatėvio ar kirkštamotės. Na o nekatalikas, bet kriščionis kviečiamas kai liudininkas, 
Kalbant apie pokyčius, kol kas niekas nesikeičia šiuo atveju. Bet kaip ir minėjau, nepaisant to stenkimės ieškoti daug bendrų dalykų, kurie gali mus vienyti: bendra malda, Švento rašto skaitymas aptarimas, lovinimas, bedri projektai artimo meilės klausimu.
Kartais gali susidaryti įspūdis kilti įtarimas, kad kai liuteronų bažnyčioje leidžiama kas nors kaltalikams, o katalikai varžo kitus krikščionis, tai pirmoji neva geresne, o kataliku taip ir lieka kažkokia sustabarėjusi. Nea, taip neteisinga manyti. Disciplina turi būti. Ir kiekvienai disciplinai, jei ji teisinga turi būti ir pagarba. Man nėra problema, kad liuteronai leidžia katalikams būti krikštatėviais ir tokį sprendimą aš gerbiu, bet taip pat aš gerbiu ir kanonų teisės sprendimą, kurio jau nebekartosiu. Visa stenkimės daryti Dievo garbei ir melskimės, kad ta vienybė tikrai kažkaip vis didėtų.
Linkiu gražios šventės. Manau, vis tiek joje dalyvausite.
 
Užduoti Klausimą

Temos


...