Kuo skiriasi koplyčia nuo bažnyčios?

Paklausė anonimas Lapkričio 29, 2011 Tema: Bažnyčia

Atsakymų: 1

Atsakė kun. Vytautas Gegužės 28, 2012

Į šį klausimą atsakysiu remdamasis Katalikų Bažnyčios teises kanonų kodeksu

BAŽNYČIOS

1214 kan.- Bažnyčia vadinamas šventas pastatas, skirtas dieviškajam kultui, į kurį tikintieji turi teisę ateiti visų pirma viešai praktikuoti dieviškąjį kultą.

1215 kan.  - & 1. Nė viena bažnyčia neturi būti statoma be aiškaus raštiško diecezinio (vietos) vyskupo sutikimo.

1218 kan. - Kiekviena bažnyčia privalo turėti savo titulą, kuris po bažnyčios dedikavimo negali būti pakeistas. 

1222 kan. - & 1. Jei kokia nors bažnyčia niekaip negali būti pritaikyta dieviškajam kultui ir nėra galimybės jos suremontuoti, diecezinis vyskupas gali ją perleisti pasaulietiškam, tačiau garbingam naudojimui.

& 2. Kai dėl kitų svarbių priežasčiū kokia nors bažnyčia daugiau negali būti pritaikyta dieviškajam kultui, diecezinis vyskupas, išklausęs kunigų tarybos, gali ją perleisti profaniškam (pasaulietiškam), tačiau garbingam naudojimui, sutikus tiems, kurie teisėtai į ją pareiškia teises, ir jei dėl to nėra padaroma kokios nors žalos sielų gerovei.

Regis Vilniuje Šv. Kotrynos bažnyčia yra virtusi koncertų sale, o Šv. Mykolo bažnyčioje veikia bažnytinio paveldo muziejus.

 

ORATORIUMAI IR PRIVAČIOS KOPLYČIOS

1223 kan. - Oratoriumu vadinama vieta dieviškajam kultui, ordinaro leidimu paskirta kokios nors bendruomenės ar ten susirenkančių tikinčiųjų grupės gerovei, į kurią, kompetetingam vyresniajam sutikus, gali ateiti ir kiti tikintieji (Pvz. vienuolynų koplyčios, kurios paprastai būna vienuolyno erdvėje, vadinamoje KLAUZŪRA)

1224 kan. - &1. Ordinaras (vietos vyskupas) neturi suteikti prašomo leidimo steikti oratoriumą, jei prieš tai asmeniškai ar per kitą neaplankė oratoriumui skirtos vietos ir neįsitikino, kad ji yra tinkamai paruošta.

& 2. Tačiau suteikus leidimą, oratoriumas negali būti paskirtas pasaulietiškam naudojimui be to paties ordinaro leidimo.

1225 kan. - Teisėtai įsteigtuose oratoriumuose galima atlikti visas šventąsias apeigas, jei jos nėra išskirtos teisės ar vietos ordinaro įsakymu ar jei neprieštarauja liturginėms normoms.

1226 kan. - Privačia koplyčia vadinama vieta dieviškajam kultui, vietos ordinaro leidimu paskirta vieno ar daugiau fizinių asmenų gerovei.

1227 kan. - Vyskupai gali sau įsteigti privačią koplyčią, kuri turi tokias pat teises kaip ir oratoriumas.

1228 kan. - Liekant galioti kan. 1227  nuostatai, norint celebruoti Mišias ar atlikti kitas šventąsias apeigas bet kurioje privačioje koplyčioje, reikalingas vietos ordinaro leidimas. 

Tikiuosi, pateiktas atsakymas patenkino. 

Užduoti Klausimą

Temos


...