Kodėl sutvirtinimo sakramente merginos gali turėti tik sutvirtinimo mamą, o tėčio ne?

Paklausė anonimas Liepos 20, 2011 Tema: Visi kiti
Kodėl sutvirtinimo sakramente merginos gali turėti tik sutvirtinimo mamą, o tėčio ne? Ir atvirkščiai su vaikinais - tėtį gali, o mamos ne? Ačiū

Atsakymų: 1

Atsakė kun. Gintaras OFS Liepos 21, 2011

 

Kan. 892
Kiek  įmanoma, sutvirtinamajam turi asistuoti 
sutvirtinimo tėvas ar motina, kurių pareiga yra 
pasirūpinti, kad sutvirtintasis elgtųsi, kaip tikras Kristaus 
liudytojas ir ištikimai vykdytų iš šio sakramento 
kylančius įpareigojimus.
 
Kan. 893
§ 1. Sutvirtinimo tėvu ar motina gali būti tik kan. 874* 
nurodytas sąlygas atitinkantis asmuo. 
§ 2. Tinka, kad sutvirtinimo tėvu būtų pakviestas 
krikštatėvis.
 
*Kan. 874 § 1. Būtina, kad asmuo, norintis tapti krikštatėviu, 
atitiktų šias sąlygas: 
    1o  jį  būtų parinkęs pats krikštijamasis, jo tėvai ar 
juos atstojantys asmenys, arba, tokių nesant, klebonas 
arba krikšto teikėjas.  Pariktasis privalo suvokti šias 
pareigas bei turėti intenciją jas tinkamai vykdyti; 
    2o  būtų sulaukęs šešiolikos metų amžiaus, nebent 
diecezijos vyskupas būtų nustatęs kitą amžiaus ribą arba 
klebonas ar sakramento teikėjas manytų, kad, esant 
teisingai priežasčiai, reikia padaryti išimtį; 
    3o  būtų katalikas, jau priėmęs sutvirtinimą bei 
šventosios Eucharistijos sakramentą, gyvenantis pagal 
tikėjimą bei dabar prisiimamas pareigas; 
    4o nebūtų suvaržytas kokios nors teisėtai uždėtos 
ar paskelbtos kanoninės bausmės; 
    5o nebūtų krikštijamojo tėvas ar motina. 
 § 2. Pakrikštytajam, priklausančiam nekatalikiškai 
bažnytinei bendruomenei, leidžiama būti tik krikšto 
liudytoju drauge su krikštatėviu kataliku.  

Įtariu, kad čia tik papročio dalykas. Jei klystu, gal kuris iš brolių kunigų mane pataisys.

Užduoti Klausimą

Temos


...