ar padariau sunkią nuodėmę

Paklausė Abejonės Liepos 23 Tema: Nuodėmė
Garbė Jėzui Kristui.

Neseniau man nutiko nemaloni situacija, ir nežinau, ar nebūsiu sunkiai nusidėjusi. Skaitydama iš bibliotekos parsineštą grožinį romaną, jame netikėtai radau nepadorių ir šiaip krikščioniui nederančių scenų: aprašomi visokie kerėjimai,prietarai, nepadorūs veiksmai ir tt. Nusivyliau (nes šis naujas romanas buvo labai išgirtas ir išreklamuotas), nebeskaičiau minėtos knygos ir dar pagalvojau, kokie kliedesiai ten aprašomi ir kodėl tai turėtų būti vadinama šedevru. Visgi vėliau vakare mane apėmė nepadorios mintys, nors jų visai nenorėjau, bet įkyrūs vaizdai lindo į galvą. Neįstengiau jų nuslopinti, atrodė, tarsi žiūrėčiau filmą, kurio negaliu sustabdyti. Suprantu, kad tokias mintis greičiausiai išprovokavo perskaitytos scenos iš knygos. Prieš miegą esu įpratusi pasimelsti, tad ir šį kartą jaučiau, kad derėtų nekreipti mintis į maldą, bet to nepadariau, nes neįstengiau susikaupti ir nuvyti negerų minčių. Taip ir užmigau begalvodama apie nepadorius dalykus ir tuo pačiu save už tai gėdindama. Dabar mąstau, ar sunkiai nusidėjau? Ar reikės išpažintyje pasakyti, kad skaičiau nederamą literatūrą arba kad pasidaviau nepadorioms mintims? Ar pridurti, kad to tikrai neplanavau? Šiaip stengiuosi nesirinkti krikščioniui netinkamų knygų.
O gal aš per daug skrupulingai į viską žiūriu - juk čia netikras, išgalvotas kūrinys ir su išgalvotais personažais susijusios fantazijos, nors ir nepadorios? Ar yra skirtumas nepadoriai galvoti apie tikrus žmones ir apie kino, literatūros personažus, kurie neegzistuoja?
Komentavo Πέτρος Rugpjūčio 21
Gerbiamoji, o kas yra "krikščioniui nepadorios ir šiaip nederančios scenos", "nepadorios mintys", "nepadorūs veiksmai", "nepadorius dalykai"??
Visai neaišku ką tu vadini tokiais epitetais? Pavydas? Girtavimas? Prievarta? Narkotikai? Žudymas? Neapykanta? Seksas? ... - kas?
Kai skaitai romaną, ar žiūri filmą, dėl ko, gal būt, save gėdini, visada žinok, jog tai tik kažkieno fantazija. Ir nėra jokios nuodėmės, jei tu tai perskaitei, ar pažiūrėjai.
Nuodėmė yra tada, kai tavo veiksmai kenkia žmogiškumui.
Komentavo Kun. Rugsėjo 3
Tai nuodėmė,jus gundė piktasis,turite viską išpažinti išpažintyje.Atnaujinkite krikšto pažadus,melskitės.
Romos Katalikų Katekizmas
1863S-396
1394
Lengvoji nuodėmė silpnina meilės dorybę; ji pasireiškia netvarkingu prisirišimu prie sukurtųjų gėrybių, trukdo sielai tobuliau siekti dorybių ir dorovingiau elgtis, užtraukia laikinąsias bausmes.
1472
Sąmoningai padaryta ir neapgailėta lengvoji nuodėmė palengva veda prie mirtinosios. Vis dėlto lengvoji nuodėmė nenutraukia ryšio su Dievu. Dievo malonės padedamas, žmogus gali ją atitaisyti. Ji neatima „pašvenčiamosios malonės, draugystės su Dievu, meilės ir, vadinasi, amžinosios palaimos“:98

    Kol žmogus gyvena su kūnu, jis negali išvengti bent lengvųjų nuodėmių. Nors jas ir vadina lengvomis, nelaikyk jų nepavojingomis. Jeigu, jas sverdamas, laikai nepavojingomis, tai drebėk, kai jas suskaičiuosi. Daug mažų daiktų tampa vienu dideliu; daug lašų pripildo upę; iš daugybės grūdelių išauga kauburiai. Tad kas yra mūsų viltis? Pirmiausia išpažintis...99

1864S-396„Kiekviena nuodėmė ir piktžodžiavimas bus žmonėms atleisti, bet piktžodžiavimas Dvasiai nebus atleistas“ (Mt 12, 31).100 Dievo gailestingumui nėra ribų, bet kas sąmoningai atsisako priimti Dievo gailestingumą per atgailą, tas išsižada nuodėmių atleidimo ir Šventosios Dvasios dovanojamo išganymo.101
2019
Toks užsispyrimas gali padaryti atgailą neįmanomą iki mirties ir nuvesti į amžiną pražūtį.
1037
V. Nuodėmės paplitimas

1865S-397Y-318
401
Nusidedant stiprėja polinkis nusidėti; tuos pačius veiksmus kartojant nuodėmė tampa yda. Dėl to atsiranda blogi polinkiai, kurie aptemdo sąžinę ir trukdo tinkamai vertinti, kas yra konkrečiai gera ir kas bloga.
1768
Tada nuodėmė ima kartotis ir sunkėti, bet visiškai išrauti moralinio jausmo nepajėgia.

1866S-398Y-318Ydos gali būti skirstomos kaip priešingybė atitinkamoms dorybėms arba susiejant jas su didžiosiomis nuodėmėmis, kurias suformulavo krikščionybės patirtis sekdama šv. Jonu Kasijonu102 ir šv. Grigaliumi Didžiuoju103.
2539
Didžiosiomis jos vadinamos dėl to, kad iš jų kyla kitos nuodėmės, kitos ydos. Tai puikybė, gobšumas, pavydas, rūstumas, gašlumas, rajumas, tingumas, arba vangumas.

1867S-398Y-318Katechetinė tradicija taip pat primena, kad yra „nuodėmių, kurios šaukiasi dangaus keršto“. Tai Abelio kraujas;104
2268
Sodomos nuodėmė;105 Egipte engiamos tautos šauksmas;106 tremtinio, našlės ir našlaičio skundas;107 samdiniui daroma skriauda108.

1868S-399Y-319Nuodėmė yra asmeniškas veiksmas. Tačiau esame atsakingi ir už kitų daromas nuodėmes, jei prie jų prisidedame:


1736
tiesiogiai ir noriai jose dalyvaudami;

— įsakydami ar patardami nusidėti, girdami nuodėmes ar jas pateisindami;

— neiškeldami jų aikštėn ar nesutrukdydami nusidėti, kada tai padaryti yra mūsų pareiga;

— gindami piktadarius.

1869S-400Y-320Taip nuodėmė daro žmones bendrininkais, leidžia įsigalėti žmonių geiduliams, smurtui ir neteisybei. Nuodėmės atveda visuomenę į tokią būklę, sukuria joje tokias institucijas, kurios prieštarauja Dievo gerumui. „Nuodėmės struktūros“ yra asmeninių nuodėmių išraiška ir vaisius.
408
Savo aukas jos taip pat įtraukia į blogus darbus.
1887
Analogine prasme jos tampa „socialine nuodėme“.109
Santrauka

1870S-391Y-314„Dievas visus įkalino neklusnume, kad visų pasigailėtų“ (Rom 11, 32).

1871S-392Y-315Nuodėmė yra „veiksmas, žodis arba troškimas, priešingas amžinajam Įstatymui“110. Tai Dievo įžeidimas. Nuodėmė sukyla prieš Dievą per neklusnumą, kuris yra Kristaus klusnumo priešingybė.

1872S-392Y-315Nuodėmė yra veiksmas, priešingas protui. Ji sužeidžia žmogaus prigimtį ir kėsinasi į žmonių solidarumą.

1873S-393Visų nuodėmių šaknys yra žmogaus širdyje. Jų rūšys ir sunkumas pirmiausia priklauso nuo jų objekto.

1874S-395Y-316Sunkiai nusidėti reiškia sąmoningai – tą žinant ir to norint – pasirinkti ką nors, kas labai priešinga dieviškajam Įstatymui ir galutiniam žmogaus tikslui. Mirtinoji nuodėmė naikina meilės dorybę, be kurios neįmanoma amžinoji laimė. Jei žmogus nesigaili padaręs mirtinąją nuodėmę, jo laukia amžinoji mirtis.

1875S-396Lengvoji nuodėmė yra moralinė netvarka, atitaisoma dieviškąja meile, kurios mumyse ji nepanaikina.

1876S-397Kartojamos nuodėmės, net lengvosios, virsta ydomis; tarp jų išsiskiria septynios didžiosios nuodėmės.
Užduoti Klausimą

Temos


...