Keli kriksto tevai gali buti krikstateviais?

Paklausė viktorija Gegužės 6 Tema: Krikštas
Ar gali buti krikstotevais dvi moterys ir vyras vienam vaikui? I viena is moteru yra evangelike liuterone?
Komentavo Testimonium Gegužės 18
Negali,krikštatėviais gali būti tik du katalikų tikėjimo praktikuojantys katalikai.
Komentavo Nota bene! (N.B.) Birželio 22
KRIKŠTATĖVIAI  Kan. 872   Krikštijamajam,     kiek     tai   įmanoma,     parenkamas     krikštatėvis,     kurio     pareiga     padėti      suaugusiam      krikštijamajam krikščioniškos iniciacijos metu ir atnešti krikštui   krikštijamą kūdikį   drauge   su   jo   tėvais   bei   rūpintis,    kad    pakrikštytasis    gyventų    krikščionišką 240gyvenimą, suderinamą su krikštu ir rūpestingai vykdytųsu juo susijusias pareigas. 240gyvenimą, suderinamą su krikštu ir rūpestingai vykdytųsu juo susijusias pareigas. Kan. 873    Leidžiama    kad    būtų    tik    vienas    krikštatėvis    ar    krikštamotė arba krikštatėvis ir krikštamotė kartu. Kan. 874  §  1.  Būtina,  kad  asmuo,  norintis  tapti  krikštatėviu, atitiktų šias sąlygas: 1o jį būtų  parinkęs  pats  krikštijamasis,  jo  tėvai  ar  juos  atstojantys  asmenys,  arba,  tokių  nesant,  klebonas  arba  krikšto  teikėjas.    Pariktasis  privalo  suvokti  šias  pareigas bei turėti intenciją jas tinkamai vykdyti;   2o būtų  sulaukęs  šešiolikos  metų  amžiaus,  nebent  diecezijos vyskupas būtų nustatęs kitą amžiaus ribą arba klebonas  ar  sakramento  teikėjas  manytų,  kad,  esant  teisingai priežasčiai, reikia padaryti išimtį;   3o būtų  katalikas,  jau  priėmęs  sutvirtinimą  bei  šventosios  Eucharistijos  sakramentą,  gyvenantis  pagal  tikėjimą bei dabar prisiimamas pareigas;   4o  nebūtų  suvaržytas  kokios  nors  teisėtai  uždėtos ar paskelbtos kanoninės bausmės;   5o nebūtų krikštijamojo tėvas ar motina. §   2.   Pakrikštytajam,   priklausančiam   nekatalikiškai   bažnytinei   bendruomenei,   leidžiama   būti   tik   krikšto   liudytoju drauge su krikštatėviu kataliku.
Komentavo Antisionistas Birželio 28
Krikšto tėvu gali būti tik du žmonės praktikuojantis katalikų tikėjimą negyvenantis susidėję
Užduoti Klausimą

Temos


...