Dėl Faustinos regėjimų.

Paklausė Rita Birželio 14, 2019 Tema: Šventieji
Šv. Faustinai Jėzus liepė melstis už eretikus. Kiek suprantu, eretikai, tai atskilusios bažnyčios,ne katalikai. Klausiu-kaip galėjo Jėzus tokios nesąmonės prašyti, tarsi protestantai negarbintų Jėzaus. Kiek juos pažįstu,jie labai meldžiasi, šlovina, dėkoja ir t. T
Nejaugi Jėzus pripažįsta tik katalikus. Atleiskit,bet kažkaip čia nesueina galai.
Komentavo Orchus Liepos 19, 2019
Jei Jėzus prašė – Jėzus žino... Baikomis Jis neužsiima...

Jėzus griežtai sako: „Gerai apie jus, veidmainius, pranašavo Izaijas, kaip parašyta: Ši tauta šlovina mane lūpomis, bet jos širdis toli nuo manęs. Veltui jie mane garbina, mokydami žmonių išgalvotų priesakų. Apleidę Dievo įsakymą, jūs įsikibę laikotės žmonių papročių“(Mk 7,6-7).


Mt 7:
17 Juk kiekvienas geras medis duoda gerus vaisius, o blogas medis – blogus.
18 Geras medis negali duoti blogų vaisių, o blogas – gerų.
19 Kiekvienas medis, kuris neduoda gerų vaisių, nukertamas ir įmetamas į ugnį.
20 Taigi jūs pažinsite juos iš vaisių“.
21 „Ne kiekvienas, kuris man sako: ‘Viešpatie, Viešpatie!’, įeis į dangaus karalystę, bet tas, kuris vykdo valią mano Tėvo, kuris yra danguje.
22 Daugelis man sakys aną dieną: ‘Viešpatie, Viešpatie, argi mes nepranašavome Tavo vardu, argi neišvarinėjome demonų Tavo vardu, argi nedarėme daugybės stebuklų Tavo vardu?!’
23 Tada Aš jiems pareikšiu: ‘Aš niekuomet jūsų nepažinojau. Šalin nuo manęs, jūs piktadariai!’
24 Taigi kiekvienas, kuris klauso šitų mano žodžių ir juos vykdo, panašus į išmintingą žmogų, pasistačiusį savo namą ant uolos.
25 Prapliupo liūtys, ištvino upės, pakilo vėjai ir daužėsi į tą namą. Tačiau jis nesugriuvo, nes buvo pastatytas ant uolos.
26 Ir kiekvienas, kuris klauso šitų mano žodžių ir jų nevykdo, panašus į kvailą žmogų, pasistačiusį savo namą ant smėlio.
27 Prapliupo liūtys, ištvino upės, pakilo vėjai ir daužėsi į tą namą, ir jis sugriuvo, o jo griuvimas buvo smarkus“.

Atsakymų: 1

Atsakė kun. Vytautas B. Liepos 17, 2019
Atskilusios Bažnyčios neturi tokios artimos vienybės su Kristumi, kaip Katalikų Bažnyčia, turinti visus sakramentus, šventųjų kultą, pašvęstąjį gyvenimą ir kita. Todėl labai suprantama, kad Jėzus kviečia melstis už tuos, kurie jį myli, prašant jiems dar didesnės vienybės su Juo.
Užduoti Klausimą

Temos


...