Ką bažnyčia sako apie regėtoją Mariją Lunetti iš Medjugorje (Bosnijoje)

Paklausė Irena Spalio 12, 2018 Tema: Religija
GJK,,

Ką bažnyčia sako apie regėtoją Mariją Lunetti iš  Medjugorje (Bosnijoje)  ir per ją perduodamas Švč. Mergelės Marijos  žinias pasauliui.

Dėkui
Komentavo Orchus Lapkričio 4, 2018
kaip suprantu, Bažnyčios oficialioji [ne pavienių asmenų] pozicija Medjugorjes klausimu yra gana rezervuota, bent jau anksčiau buvo daug neaiškos,- todėl patartina į tai žvelgti taipogi su derama atsarga...

Pavyzdžiai:
• Esti nuomonių, kad ten „tikrai ne Dievo darbai yra daromi... pinigai, politika, melas, visokio lygio teologinės klaidos, be jokių skrupulų priskiriamos Dievo Motinos autorystei... visi tie dalykai stipriai kontrastuoja su geru įvaizdžiu, kurį bandoma palaikyti pasaulyje... [YOUTUBE nurodoma į „Medjugorje Madness with E. Michael Jones“].
Po to prisideda visi nepaklusnumo Bažnyčios valdžiai reikalai, pranciškonų valdomas bankas ir pan.
Išvadas aišku dvasininkai turi pateikti, bet jau du vietiniai vyskupai pateikė neigiamas išvadas ir buvusios Jugoslavijos vyskupų konferencija regėjimų nepripažino autentiškais. O paskaičius tų regėjimų tekstus, tai net paprastiems žmonės iškiltų rimtų klausimų. O melavimo atvejis automatiškai diskvalifikuoja regėjimus, kaip autentiškus.
Čia kalbu apie atvejį, kai viena regėtoja sakė, kad Švč. Mergelė Marija palaiko vieno kunigų įkurtą organizaciją, o kai jai buvo pateikta informacija apie nesantuokinį kunigo vaiką (kunigas vėliau buvo išmestas iš tarnystės), ji paaiškino, kad Dievo Motina jai taip nesakė, o ji buvo stumiama paskleisti netikrą info...“

• „Mūsų nuomone, įvykiai Medjugorėje ne tik nėra dieviški, bet iš tiesų gali būti velniški. Atsakydami į tai, dauguma Medjugorės šalininkų tvirtintų, kad apsireiškimai davė „gerų vaisių“: daugelį žmonių paskatino atsiversti, dažniau eiti sakramentinės išpažinties, kalbėti Rožančių, puoselėti pamaldumą Marijai ir t. t. Mes atsakome, jog velnias yra pasirengęs iškęsti tuos vaisius, kad kiek įmanoma ilgiau galėtų laikyti savo tamsią skraistę virš katalikų doktrinos, be kurios šie vaisiai nebus veiksmingi.
Kaip toliau įrodoma, Medjugorės erezija yra tai, kad žmogus gali būti išgelbėtas bet kurioje jo pasirinktoje religijoje. – Catholicism.org redakcija.“
O ką sako Bažnyčia?
1. Ex Cathedra: „Yra tik viena visuotinė tikinčiųjų Bažnyčia, už kurios ribų nė vienas negali būti išganytas“ (Popiežius Inocentas III, Laterano IV Susirinkimas, 1215 m.).
2. Ex Cathedra: „Švenčiausioji Romos Katalikų Bažnyčia tvirtai tiki, išpažįsta ir skelbia, jog niekas iš esančių už Katalikų Bažnyčios ribų, ne tik pagonys, bet ir žydai, eretikai bei schizmatikai, negali turėti dalies amžinajame gyvenime; jie keliaus į amžinąją ugnį, kuri buvo parengta velniui ir jo angelams, jei iki mirties nesusijungs su Ja [Bažnyčia]; šio bažnytinio kūno vienybė yra tokia svarbi, kad tik išlikusieji šioje vienybėje iš Bažnyčios sakramentų gali gauti naudos išganymui ir tik jie vieni gali gauti amžiną atpildą už jų pasninkus, išmaldas ir kitus krikščioniško pamaldumo darbus ir Kristaus kario pareigas. Nė vienas, tegu jo išmalda būtų tokia gera, kokia tik gali būti, nė vienas, net jei jis išlietų savo kraują vardan Kristaus, negali būti išgelbėtas, jei nesiglaus Bažnyčios prieglobstyje ir nebus vienybėje su Ja“ (Popiežius Eugenijus IV, Bulė Cantate Domino, 1441 m.).
3. Ex Cathedra: „Mes pareiškiame, sakome, apibrėžiame ir skelbiame, kad kiekvieno žmogaus išganymui yra absoliučiai būtina paklusti Romos Popiežiui“ (Popiežius Bonifacas VIII, Bulė Unam Sanctam, 1302 m.).
Nuoroda drąsiems :) https://fsspx.lt/straipsniai/klaidingos-pasauleziuros-ir-religijos/medjugore-kitas-poziuris

• Popiežiaus pasiuntinys vertins sielovadą Medjugorje http://lt.radiovaticana.va/storico/2017/02/11/popie%C5%BEiaus_pasiuntinys_vertins_sielovad%C4%85_medjugorje/lt-1291956
Komentavo Orchus Lapkričio 7, 2018
VATICAN NEWS • 2018 liepos 23, 18:31

Popiežius Pranciškus pirmenybę teikia Marijai, kuri yra „Motina“, o ne „pašto skyriaus viršininkė, kuri kasdien pasiunčia žinutę“...

/.../
• Apsireiškimų autentiškumo klausimas
Nuo pat pradžių kilo fundamentalus klausimas: ar šie apsireiškimai autentiški, ar ne. Į šį klausimą aukščiausias katalikų Bažnyčios autoritetas, Šventasis Sostas, atsakymo nepateikė iki šiol. Tuo tarpu „žemesniu lygiu“ požiūriai kontrastuoja. Iš vienos pusės, daug ganytojų ir tikinčiųjų liudija apie savo piligrimystės Medžiugorjėje vaisius. Iš kitos pusės, yra „Medžiugorjės fenomeną“ neigiančių balsų.
Tai visų pirma Mostaro ir Duvno vyskupijos ganytojas Ratko Perič. Medžiugorjės parapija yra viena iš 82 šios vyskupijos parapijų. 2017 metų vasario mėnesį Mostaro ir Duvno vyskupijos portale paskelbtas straipsnis, kuriame reziumuojama, kalbant apie periodą nuo apsireiškimų pradžios iki pat straipsnio paskelbimo dienos, jog „šios (vyskupijos) kurijos pozicija per vis šį laikotarpį buvo aiški ir ryžtinga: nėra kalbama apie tikrus Palaimintosios Mergelės Marijos apsireiškimus“. „Dievo Motina neapsireiškė Medžiugorjėje. Tokia yra tiesa, kurią remiame ir tikime Jėzaus žodžiu, jog tiesa mus išlaisvins“.
/.../
2018 metų gegužės 31 dieną buvo pranešta, jog arkivyskupas Hoser, jau tapęs emeritu, yra siunčiamas „kaip specialusis vizitatorius“ į Medžiugorję, vėl gi, sielovadai, o ne doktrininiam vertinimui. Šias pareigas, kurios truks tiek, kiek Šventasis Sostas manys esant reikalinga, jis pradėjo šį sekmadienį, liepos 22 dienos vakaro šventosiomis Mišiomis. Jų išvakarėse, beje, jis susitiko su vyskupu Ratko Perič, kuris pakartojo savo ir savo kurijos skeptišką nusistatymą apsireiškimų atžvilgiu, tačiau tuo pat metu pripažįstant, kad galutinis jų įvertinimas priklauso Šventajam Sostui...
/.../
2017 metų gegužės viduryje, grįžtant iš Fatimos šventovės, lėktuve duotame interviu popiežius Pranciškus, paklaustas apie Medžiugorjės reiškinį ir apie jo pirmtako Benedikto XVI įsteigtos komisijos darbą, pasakė, jog šis darbas iš tiesų puikiai atliktas, jog jame rekomenduojama toliau tirti pirmųjų dienų regėjimų turinį, o apie dabartinius pateikiama „abejonių“. Pasak Pranciškaus, ir jis pirmenybę teikia Marijai, kuri yra „Motina“, o ne „pašto skyriaus viršininkė, kuri kasdien pasiunčia žinutę“. Tai, pasak popiežiaus, jo „asmeninė nuomonė“. Tačiau, remiantis italų kardinolo Ruini vadovautos komisijos pateiktomis išvadomis, „negalima neigti“, jog „žmonės ten keliauja ir atsiverčia, sutinka Dievą, pakeičia gyvenimą“...

https://www.vaticannews.va/lt/baznycia/news/2018-07/arkivyskupas-hoser-pradejo-specialiojo-medziugorjes-parapijoje.html

Atsakymų: 1

Atsakė kun. Vytautas B. Gruodžio 9, 2018
Bažnyčia sako, kad Dievo Apreiškimas yra baigtas kartu su Apaštalų laikais ir naujų dalykų daugiau nėra apreiškiama. Įvairūs apsireiškimai ir mistikų regėjimai gali tik paaiškinti seniai žinomas tiesas ir paskatinti žmones uolesniam pamaldumui. Medžiugorės "pranešimuose" yra labai teisingų dalykų apie maldą, atgailą, Dievo teisingumą ir gailestingumą, juos visi žino jau iš Pirmosios Komunijos mokslų. Kas ten yra kalbama apie praktinį pritaikymą ir konkrečias pasekmes - mažų mažiausiai yra labai rizikinga. Bažnyčia stebi, o kol akivaizdžios žalos nėra, o yra ir neabejotino gėrio dėl atgaivinamo ir įgyjamo uolesnio pamaldumo, tų dalykų nedraudžia, bet savo autoritetu tų pranešimų tikrai neremia.
Užduoti Klausimą

Temos


...